SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE STRANI IN TRGOVINE GRAFIČNI BUTIK ŠKOFJA LOKA IN POLITIKA ZASEBNOSTI

S spletno trgovino GRAFIČNI BUTIK ŠKOFJA LOKA (v nadaljevanju: spletna trgovina) upravlja

 • podjetje LESCOMP, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
 • Sv. Lenart 85, 4227 Selca
 • matična številka: 5857074000
 • davčna številka: SI36894559
 • davčni zavezanec: DA
  ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju: prodajalec).

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika spletne trgovine (v nadaljevanju: kupec) in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine se uporabljajo za vsa naročila in dobave blaga, ki je kupljeno na tej strani, razen v kolikor se kupec in prodajalec pisno ne dogovorita drugače.

Vsak kupec na zahtevo prejme kopijo “Splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine Grafični butik Škofja Loka” v pisni obliki, sicer pa so pogoji objavljeni na spletni strani https://www.e-gb.si/. V primeru, da ima kupec kakršna koli vprašanja glede Splošnih pogojev, lahko prodajalca kontaktira na kateregakoli od spodaj navedenih naslovov:

 • LESCOMP, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Sv. Lenart 85, 4227 Selca
 • Telefon: 04/512-61-39
 • GSM: 041/507-282
 • e-pošta: info@graficni-butik.si
 • ali preko kontaktnega obrazca na: https://www.e-gb.si/.

2. Kupec

Naročilo preko spleta je omogočeno vsem, razen fizičnim osebam, za naročilo preko spleta pa veljajo enaki komercialni pogoji (zlasti cene, dobavni roki oz. roki izdelave, roki plačila, ipd.), kot veljajo za redna naročila, razen kadar je med kupcem in prodajalcem pisno dogovorjeno drugače.

Kupce zavezujejo splošni pogoji, kot so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila. Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in svojo seznanjenost z njimi potrdi tako, da obkljuka okvirček s tekstom »Potrjujem, da sem seznanjen s splošnimi pogoji spletne trgovine, ki se nahajajo tukaj in se z njimi strinjam.«

Kupec lahko do spletne trgovine dostopa brez predhodne registracije.

Uporabniško ime in geslo kupcu določi prodajalec na podlagi njegove registracije z e naslovom, s katerim se kupec registrira, geslo pa kupec lahko spreminja.

Kupčev račun vsebuje naslednje podatke:
- uporabniško ime in geslo kupca ter
- podatke o kupcu (firma, sedež, kontaktna oseba, telefonska številka, e-naslov, naslovi za dostavo) in njegovih nakupih (datum nakupa, vsebina nakupa, znesek nakupa).

Z registracijo kupec dovoljuje, da prodajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja evidenco s podatki, ki jih je kupec posredoval, in sicer za neomejeno časovno obdobje. Prodajalec ne bo posredoval podatkov tretjim osebam, razen, če je to potrebno za izvedbo posla. V takih primerih se obseg prenesenih podatkov omeji na najnižjo potrebno raven. Na podlagi soglasja kupca prodajalec uporablja kupčev elektronski poštni naslov za informiranje kupca glede posla in za obveščanje o novostih, akcijah in podobno. V kolikor kupec komercialnih sporočil ne želi več prejemati, to prodajalcu sporoči tako, da klikne na ustrezno hiperpovezavo v komercialnem sporočilu in se odjavi s pritiskom na besedo »ODJAVA«.

Kupec je dolžan zagotavljati tajnost uporabniškega računa, redno menjavo gesla in onemogočati njegovo nepooblaščeno uporabo. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica zlorabe uporabniškega računa, za vse aktivnosti, ki se zgodijo znotraj njegovega računa, odgovarja kupec. Kupec je prodajalca dolžan ažurno seznanjati z morebitnimi spremembami vseh zgoraj navedenih podatkov.

Prodajalec si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov začasno onemogoči dostop do uporabniškega računa, ukine račun, odstrani ali spremeni vsebino v okviru računa, ali zavrne naročilo.

3. Cene in plačila

Vse cene v spletni trgovini so navedene v EUR (evrih) in ne vključujejo DDV.

Minimalni znesek spletnega naročila (izdelki v košarici – “delni znesek”) je 20 EUR brez DDV.

Prodajalec se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V kolikor bi se lastnosti artiklov, njihova dobavljivost ali cena spremenili, pa bi bilo naročilo kupca oddano še pred vnosom sprememb v spletno trgovino, bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic ali spremembo naročila.

Plačilo naročenih izdelkov je mogoče izključno s plačilom na transakcijski račun prodajalca, gotovinsko plačilo ni mogoče.

4. Dostava in stroški dostave

Ob naročilu izdelkov kupec v spletni trgovini označi, ali bo izdelke prevzel osebno na lokaciji Grafični butik Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, ali želi dostavo po pošti. Prodajalec blago, ki je naročeno preko spletne trgovine, dostavlja le na območju Republike Slovenije.
V kolikor je kupec ob naročilu označil, da želi dostavo naročenih izdelkov, se dostava obračuna po vsakokrat veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani. O ceni konkretne dostave je kupec seznanjen pred oddajo naročila.

V kolikor so predmet naročila žig kupca, obrazci z oznakami kupca, ipd. je prevzem izdelkov mogoč le z dostavo na sedež kupca ali z osebnim prevzemom, pri čemer lahko izdelke prevzame le zakoniti zastopnik kupca ali druga oseba, zaposlena pri kupcu po pisnem pooblastilu zakonitega zastopnika. Zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec le-tega se mora prodajalcu identificirati.

V kolikor je kupec ob potrditvi naročila izbral možnost osebnega prevzema, vendar le tega ne izvrši v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da je izdelek pripravljen za osebni prevzem, ima prodajalec pravico izdelek dostaviti na registriran sedež kupca na stroške kupca.

5. Postopek naročanja in obveščanja o nakupu

Za izvedbo nakupa v spletni trgovini predhodna registracija ni potrebna. Spletna trgovina omogoča sestavo ponudb tudi brez registracije.

Kupec si v spletni trgovini izbere izdelke, ki jih doda v košarico. Pred potrditvijo naročilo za izdelavo ponudbe kupec pregleda vsebino košarice, v kateri lahko spreminja količine, odstranjuje posamezne izdelke, nato pa »nadaljuje na blagajno«, kjer vnese identifikacijske podatke pravne osebe, ime kontaktne osebe kupca in njegovo telefonsko številko ter elektronski naslov in izbere način dostave izdelka (osebni prevzem / dostava).

Naročilo za izdelavo ponudbe je mogoče zgolj pod pogojem, da kupec potrdi, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti.

V naslednjem koraku kupec odda naročilo za izdelavo ponudbe.

Po oddaji naročila prodajalec kupcu na elektronski naslov posreduje ponudbo. O roku izdelave oziroma dobave, plačilnih pogojih in ostalih podrobnostih se kupec in prodajalec pisno dogovorita glede na vsebino posameznega naročila. Po sklenjenem dogovoru kupec pisno po elektronski pošti potrdi ponudbo, s čimer kupec tako dokončno potrdi naročilo, razen če se kupec in prodajalec pisno ne dogovorita drugače.

V primeru tiskanih izdelkov kupec pred izdelavo naročenih artiklov pisno potrdi izgled izdelka. V primeru, da kupec pošlje dokument, ki je že pravilno pripravljen za tisk, se kupcu izdelkov pred izdelavo ne pošilja v potrditev.

V primeru, da kupec prodajalcu posreduje dokument, ki tehnično ni primeren za tisk, si prodajalec pridržuje pravico do zavrnitve naročila, po dogovoru s kupcem pa pripravi ponudbo in dokument popravi v obliko, ustrezno za tisk. Pred tiskom prodajalec kupcu dokument posreduje v potrditev, skladno s to točko splošnih pogojev.

Prodajalec si pridržuje pravico brez pojasnil zavrniti naročilo, še zlasti v primeru, da vsebino naročila oceni kot neprimerno (vsebine v nasprotju z oglaševalskim kodeksom, ipd.). Prodajalec kupca o tem pisno obvesti. V kolikor je kupec za zavrnjeno naročilo že opravil plačilo, se kupcu vplačani znesek vrne v roku treh delovnih dni od obvestila o zavrnitvi naročila.

Vsa vrnjena plačila kupcem se izvedejo na transakcijski račun, iz katerega je bilo plačilo izvedeno.

Ko je izbrani izdelek pripravljen za prevzem oziroma dostavo, prodajalec o tem kupca pisno obvesti na e naslov, katerega je kupec navedel pri ponudbi. Ob dostavi oziroma prevzemu kupec prejme dobavnico, ki izkazuje vsebino prevzetih izdelkov, račun za naročeno blago oziroma storitve pa se posreduje na sedež kupca.

6. Reklamacije

Po potrditvi izgleda izdelka oziroma v primeru, da kupec pošlje dokument, ki je že pravilno pripravljen za tisk, kupec izgubi pravico do uveljavljanja napak oblikovanja, vsebine, dimenzije ipd.

Besedila, katera pošlje kupec se štejejo kot lektorirana. Za lektoriranje kupčevih besedil je odgovoren kupec. Pravopisne in ostale napake v poslanih besedilih ne morejo biti predmet reklamacije.

Rok za reklamacijo za izdelke, naročene v proizvodnjo, je 8 dni od prevzema oziroma dostave blaga ali opravljene storitve. V primeru reklamacije mora kupec na sedež prodajalca poslati reklamirane izdelke, v primeru tiskovine pa celotno naklado tiskovine, in svojo reklamacijo pisno obrazložiti.

Prodajalec se zavezuje kupca pisno obvestiti o svoji odločitvi glede utemeljenosti reklamacije v roku 15 dni od prejema popolne dokumentacije.

7. Omejitev odgovornosti

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletnih trgovini. V primeru, da kupec odda naročilo predno prodajalec morebitne spremembe lastnosti artiklov, roka dobave oziroma izdelave ali cen vnese v spletno trgovino, bo prodajalec kupca o spremembah pisno obvestil in mu omogočil spremembo ali preklic naročila.

8. Avtorske in druge pravice

Kadar prodajalec v izdelek ali storitev, ki jo zagotovi kupcu, vključi svoje obstoječe avtorsko delo (npr. programsko kodo, fotografijo, sliko, film, besedilo, logotip ipd.) ali kadar tako avtorsko delo izdela po navodilih in željah kupca, se na kupca prenesejo le tiste materialne avtorske pravice na takem avtorskem delu, ki so nujno potrebne, ter v obsegu in trajanju, ki sta nujno potrebna za to, da lahko kupec storitev uporablja v skladu z njenim ekonomskim namenom. Brez izrecnega pisnega soglasja prodajalca je kupcu prepovedano posegati v prodajalčeva avtorska dela, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Dostava ogledne elektronske verzije posameznega izdelka, ki jo prodajalec pred končno izdelavo naročenega izdelka posreduje kupcu v potrditev, kupcu ne daje pravice do uporabe tega motiva v katerekoli druge namene, kot je naročilo izdelka pri prodajalcu, razen če je med kupcem in prodajalcem pisno drugače dogovorjeno oziroma je takšna narava naročila.

Ne glede na navedeno kupec v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih pravic na računalniških programih (aplikacijah, modulih ipd.), ki jih je razvil prodajalec ali glede katerih je prodajalec imetnik materialnih avtorskih pravic. Določba tega odstavka velja tudi v primeru, ko je bila taka aplikacija izdelana ali spremenjena na željo kupca. Na računalniških programih iz tega odstavka pridobi kupec zgolj časovno omejeno pravico uporabe takih programov v skladu z njihovim ekonomskim namenom oziroma v skladu s temi splošnimi pogoji ali ponudbo. Pravica uporabe iz tega odstavka lahko traja največ za čas veljavnosti pogodbe med prodajalcem in kupcem. Čas uporabe prodajalčevih storitev za licence, ki so veljavne na več računalnikih, začne teči ob namestitvi na prvi računalnik. Prodajalec ima pravico, da svoje avtorstvo oziroma imetništvo materialnih avtorskih pravic kadarkoli označi na način, ki ga sam izbere, kar lahko vključuje tudi njegov logotip in povezavo na njegovo spletno mesto. Navedena pravica prodajalca ne more biti omejena z dejstvom, da kupec plačuje za prodajalčeve storitve. Prodajalec lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic. Prodajalec svoje pravice ne sme izvrševati na način, ki bi nesorazmerno posegal v pravice in interese kupca.

Brez izrecnega pisnega soglasja prodajalca kupec nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve, ki je predmet pogodbe med prodajalcem in kupcem ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako kupec nima pravice do predelave izvorne kode.

Če storitev, ki jo zagotovi prodajalec, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbel kupec, kupec prodajalcu jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo prodajalec utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

9. Prenos storitve k drugemu ponudniku

Če so predmet sodelovanja med prodajalcem in kupcem storitve, ki vključujejo gostovanje ali hrambo podatkov na oziroma s pomočjo prodajalčeve strojne opreme, in se kupec odloči za prenos k tretji osebi, prodajalec tak prenos izvede samo, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
- kupec ima poravnane vse zapadle obveznosti do prodajalca;
- strojna in sistemska programska oprema tretje osebe izpolnjuje tehnične zahteve za prenos; v dvomu lahko prodajalec o tem zahteva od kupca in/ali od tretje osebe pisno izjavo;
- kupec vnaprej poravna predvidene stroške prenosa, v skladu s cenikom, po predhodno izdanem računu prodajalca;
- da gre za spletne strani, sorodne storitve ali vsebine, glede katerih prodajalec nudi zgolj gostovanje na strežniku, ne pa tudi uporabe svojega sistema za upravljanje z vsebinami (CMS).

10. Politika zasebnosti

Z uporabo spletne trgovine in nakupom izdelkov kupec soglaša:
- da obrazci ustvarijo e-poštno sporočilo z vsebino kupčevega vnosa, e-poštnemu sporočilu pripnejo ponudbo po kupčevi konfiguraciji in celotno e-poštno sporočilo pošljejo prodajnemu oddelku družbe LESCOMP d.o.o. in kupcu kot naročniku;
- da prodajalec kupca kontaktira zaradi izvedbe konkretne ponudbe in naročila;
- da prodajalec podatke o kupcu posreduje poslovnemu partnerju, kolikor je to potrebno za izvedbo določenega naročila;
- da prodajalec podatke kupca posreduje družbi za izvedbo dostave, kolikor je to potrebno.

Podatki kupca bodo shranjeni le v primeru, da kupec v spletni trgovini označi »Želim biti registriran uporabnik«. V primeru registracije lahko kupec svoje podatke kadarkoli pregleduje, izpiše (natisne), popravlja ali pa izbriše iz baze.

V sistemu spletne strani se hrani ponudba v pdf obliki do izvedbe naročila oz. največ 10 dni po izvedbi. Nepotrjene ponudbe se hranijo do roka veljavnosti oz. največ 10 dni po veljavnosti ponudbe.

Sistem spletne strani ne hrani dobavnic in izdanih računov. Vsi dokumenti poslovne narave se hranijo v računovodstvu prodajalca.

Prodajalec kupčevih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam za namen neposrednega trženja, oglaševanja ali druge vrste zbiranja ali obdelave podatkov.

Prodajalec kupčevih podatkov ne bo hranil in obdeloval za namene neposrednega trženja, razen v primeru, da kupec v spletni trgovini poda svoje soglasje za takšno obdelavo.

11. Piškotki:

Spletna stran uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletne trgovine, da si zapomni kupčevo izbiro izdelkov. Prav tako se uporabljajo nujni piškotki za registrirane uporabnike, da sistem ve, ali je kupec prijavljen ali ne.

Spletna stran uporablja tudi piškotke, ki sistemu povedo kupčevo odločitev o uporabi piškotkov. Iz teh piškotkov prodajalec ne pridobiva nobenih podatkov.

S piškotki prodajalec ne zbira nobenih podatkov. Vsi piškotki se nahajajo v računalniku kupca, prodajalec pa do njih ne dostopa, jih ne shranjuje ali kako drugače pridobiva informacij od njih.

Spletna stran uporablja tudi piškotke Google Analytics. Ti piškotki služijo za izboljšanje ponudbe in predstavitve. Te piškotke lahko kupec izklopi na spletni strani ali lokalno pri sebi v svojem brskalniku.

Trenutne piškotke lahko preverite tukaj:[cookie_audit style="winter"]

12. Pravni poduk

Z oddajo naročila se šteje, da je kupec seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema, kar kupec pred oddajo naročila izrecno potrdi tako, da potrdi okence pred izjavo »Potrjujem, da sem seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti«.

Pri reševanju morebitnih reklamacij in nesporazumov velja izključno pisna komunikacija med kupcem in prodajalcem. Vse spore bosta kupec in prodajalec poskušala rešiti sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, pa bo o sporu odločalo pristojno sodišče. Kupec in prodajalec se lahko tudi pisno dogovorita o pristojnosti določenega sodišča.

V kolikor posamezne določbe teh Splošnih pogojev poslovanja postanejo neveljavne ali nične, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb splošnih pogojev. Neveljavni ali nični pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine GRAFIČNI BUTIK ŠKOFJA LOKA so sestavljeni v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine GRAFIČNI BUTIK stopijo v veljavo takoj po objavi na spletni strani https://www.e-gb.si/.

Datum objave splošnih pogojev: 25.7.2018
Revizija in popravki: 30.12.2020